ZZP – de nieuwe manier van werken

KIZO staat voor onafhankelijk onderzoek en onafhankelijke informatie. Het geeft een variatie van richtingen en belangen aan. Om zo te komen tot keuzes die recht doen aan de diversiteit op de huidige arbeidsmarkt. Dus afstand van het klassieke denken: one size fits all.

Vanuit deze waarden geeft KIZO vorm aan haar heroriëntaties.

De zelfstandig professional in de brede sociaal economische context

De focus van KIZO richt zich op het huidige keerpunt in de manier waarop mensen hun werkzame leven inrichten. Specifiek de ontwikkeling van de zelfstandig professional, waarbij hij of zij onderdeel is van een bredere en gelaagde context. De visie van KIZO behelst duurzame en passende oplossingen. In die bredere en gelaagde context gaat het bij de heroriëntatie dus niet alleen om de belangen die specifiek zijn voor de zelfstandig professional, maar ook om al die andere vormen en vraagstukken waaruit werk en samenleving bestaan.

Alle werkenden zullen te maken krijgen met de veranderende arbeidsmarkt. Zij zullen zich wendbaar en flexibel moeten opstellen om te kunnen blijven deelnemen. Er wordt een appel gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Tegelijk moeten alle werkenden toegang krijgen tot voorzieningen die hem of haar ondersteunen en maatschappelijke vangnetten gericht op het lenigen van echte ‘noden’. Zo kan iedereen op een menswaardige wijze deel blijven nemen aan onze samenleving.

Snelle hoogwaardige technologische ontwikkelingen en internationalisering

De arbeidsmarkt is definitief veranderd. Van een betrekkelijk eenduidige structuur, gebaseerd op de context van industriële productie, een baan voor het leven en veel collectieve regelingen, naar een meervoudige context. Een die een antwoord vraagt aan een samenleving die gedomineerd wordt door verscheidenheid, snelle en hoogwaardige technologische veranderingen, internationalisering, tal van demografische ontwikkelingen en een definitief gewijzigde verhouding tussen werkgever en werknemer. Een werkgever die wendbaar en dynamisch moet zijn en een geëmancipeerde werknemer die gevraagd wordt zijn eigen werkzekerheid vorm te geven. De baan voor het leven is geen uitgangspunt meer.

Kleine aanpassingen (developmental change) en grote veranderingen (transformational change)

Bij verandering en ontwikkeling speelt altijd de vraag of de afspraken nog passen in de huidige tijd. Wij zien dat heroriëntaties leiden tot kleine aanpassing (in de literatuur aangeduid met developmental change), maar er zijn ook momenten dat er fundamenteel gekeken moet worden naar onderdelen en uitgangspunten waarop de afspraken gebaseerd zijn (transformational change). Hierbij veranderen de codes en er moet nieuwe betekenis gecreëerd en geleerd worden.

Onafhankelijke positie gericht op delen van kennis

KIZO speelt vanuit haar onafhankelijke positie de rol van objectieve nieuwkomer met een permanente toets binnen een diverse groep zzp’ers.

Bestaande instituties die verantwoordelijk zijn voor de huidige onderhandelde orde en nieuwe partijen die de verandering aanjagen zal KIZO voeden met onderzoeken, netwerk en data, waarmee vorm gegeven kan worden aan de heroriëntaties en de nieuwe afspraken.

In onze ogen is het keerpunt al gepasseerd en moet er zorgvuldig vorm gegeven worden aan nieuwe afspraken die passend zijn voor deze tijd, waarbij wij ons realiseren dat dit gebukt gaat onder de gebruikelijke transitiespanning. Elke tijd en plaats heeft zijn eigen karakter en uitgangspunten. Delen daarvan worden vastgelegd in wetten, regels, (on)geschreven culturele/politieke opvattingen en literatuur.

Kwalitatief (KIZO-onderzoeksprojecten) en kwantitatief onderzoek (KIZO-ECHTZZP)

De waarde van (nieuwe) netwerken

 • De betekenis dat zelfstandige professionals zich ook organiseren in netwerken, gericht op acquisitie, opleiding, kennis, reflectie. Of wie vormen een collectief om bepaalde maatschappelijke doelen te realiseren.
 • De betekenis dat een individu tegelijk aan meerdere netwerken deelneemt, zelfs netwerken met tegengestelde ideeën.
 • Hoe netwerken of nieuwe collectieven solidariteit organiseren

Self Employment en micro business op de Europese interne markt

 • De interne Europese markt, het monitoren van initiatieven en de betekenis van het werken binnen de grenzen van Europa

Sectorale transities en cross sectorale verschuivingen

 • De bestaande sectorindeling met de daaraan gekoppelde (door de overheid gesubsidieerde) Opleiding & Ontwikkelingsfondsen, die nu nog alleen toegankelijk zijn voor mensen en ondernemingen die aangesloten zijn bij de klassieke vertegenwoordigende verenigingen.
 • Hoe vorm te geven aan de realiteit dat in meerdere sectoren al meer dan 30% van het uitvoerende volume bepaald wordt door zelfstandige professionals.

Een basis voorzieningenstelsel

 • Een pensioenstelsel dat ruimte moet geven aan de nieuwe werkelijkheid van werken bij verschillende werkgevers en sectoren.
 • Een minimale arbeidsongeschiktheidsverzekering, naar keuze aangevuld met eigen voorzieningen.

Doorgeslagen wetgeving, flexibilisering en verdringing

 • Focus op ontwikkelingen die maatschappelijk niet verantwoord lijken, zoals doorgeslagen flexibilisering en inkoopcontracten, waarbij er onder de grens van een reële vergoeding gecontracteerd wordt, ook bij de overheid.
 • Het in kaart brengen van (fiscale) wetgeving of onderzoek ten behoeve van aanpassing van wetgeving waarbij de zelfstandig professional buiten spel wordt gezet.
 • Zicht geven op bestaande regelingen die uitgaan van verouderde paradigma’s, waar de schijn bedriegt. Daarmee een breder vraagstuk dan de (schijn)constructies die nu aangepakt worden.

Nieuwe socialiteit, solidariteit en zelfredzaamheid

In zijn oratie Noden en Wensen , stelt de socioloog Schuyt : ‘De voor de tweede helft van de twintigste eeuw zo kenmerkende waarden vrijheid, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit zullen voor de eerste helft van de eenentwintigste eeuw een nieuwe formulering en inhoud dienen te krijgen en de daarmee samenhangende vraagstukken van nieuwe analyses en betekenis voorzien.’

Het is van grote betekenis dat er een Interdepartementale werkgroep aan het werk is die kijkt naar de positie van de zelfstandige professional in het Nederlandse sociale en arbeidsbestel. De Miljoenen Nota 2014-2015 stelt zich deze vragen ook van wat de gevolgen zijn voor de schatkist. De verrassende grote groei van het aantal zzp’ers laat echter ook zien dat de snelheid waarmee de arbeidsmarkt verandert een permanente verdieping vraagt van de onderwerpen rondom socialiteit, solidariteit en zelfredzaamheid.

 • Lopende projecten
De Amsterdamse ZZP vloot is een idee voor een open samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstellingen, dat wordt aangejaagd door KIZO. Met elkaar willen zij initiatieven ontplooien om de positie en financiële zelfredzaamheid van zzp’ers te versterken en eraan bij te dragen dat zij een duurzame economische bijdrage leveren aan de regionale economie. Lees meer
 • Kennis voor kennis

Weten wat werkt. Dat is nuttig voor startende zzp’ers en zzp'ers die zich verder willen ontwikkelen. Op het onderzoeksplatform ECHTZZP delen mensen die werken zoals jij, hun ervaringen en inzichten en iedere deelnemer vult maandelijks een vragenlijst in. Benieuwd hoe andere zzp'ers het doen in een soortgelijke situatie? Meld je gratis aan op ECHTZZP en doe mee met de onderzoeken.

 • Publicaties
"De ZZP Maatschappij, te groot om te negeren", het resultaat van 1 jaar onderzoek onder zzp'ers en vele ideeën die passen in deze maatschappij met zzp'ers. De strekking van het boek is dat een maatschappij zonder zzp’ers niet meer bestaat. En dat dit nieuwe realisme, maar heel mondjesmaat doordringt in het bedrijfsleven en in de politiek. Bekijk hier de volledige publicatie.
 • Stel je vraag
KIZO is voor elke partij toegankelijk die eigen onderzoek wil promoten, verrijken en matchen met andere onderzoeken over de zelfstandige ondernemer/professional. Als netwerkorganisatie zijn we altijd op zoek naar geïnteresseerde partners voor zzp onderzoek. Neem voor meer vragen of bij interesse tot partnership contact op met KIZO.

 

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen