onderzoek naar de zelfstandig werkenden

Verduurzaming lopend onderzoek

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar nieuwe werkvormen en arbeidsrelaties onder verschillende noemers, zoals: arbeidsrelaties, de flexibele schil in organisaties, duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie. De zelfstandig werkenden kwamen bij deze onderzoeken wel in beeld maar vormden als gemene deler geen onderzoeksdoel op zich zelf.

De insteek van deze onderzoeken betroffen meestal vernieuwingen in arbeidsrelaties die ontstaan zijn onder invloed van maatschappelijke, sociale en technologische ontwikkelingen. Met de groei van het aantal zelfstandig werkenden is hier verandering in gekomen. Inmiddels houden diverse organisaties en wetenschappers zich bezig met onderzoek dat specifiek op de groep zelfstandig werkenden/ondernemers/professionals/zzp en zp is gericht. Voorbeelden zijn de universiteiten en commercieel geïnteresseerde partijen als banken en verzekeringen die worden uitgedaagd om passende producten en diensten te ontwikkelen.

Thans ontstaat de behoefte om de bestaande onderzoeksresultaten met elkaar in verband te brengen en meer samenhang te brengen in nieuw onderzoek. Er ontstaat behoefte aan meer samenwerking en coördinatie op het gebied van onderzoek naar de groep zelfstandig werkenden

Ook in andere landen groeit het aantal ‘independent professionals’ en daarmee de behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaring. Inmiddels zijn er intensieve connecties met Australië, Groot Brittannië, Duitsland en wordt er binnen het European Forum Independent Professionals met zeven landen kennis uitgedeeld en onderzoek gedaan naar de zelfstandig werkenden.

peer groupsNieuw onderzoek naar de zelfstandig werkenden

Door de kwaliteit van het huidige en toekomstige debat inzake de verder groeiende groep zelfstandige werkenden is verder onderzoek onontbeerlijk. Bestaande inzichten behoeven verdere onderbouwing, verduidelijking of aanscherping, ontbrekende inzichten vragen om antwoorden en nieuwe ontwikkelingen vragen om duiding.

Het zou helpen als landelijk meer samenhang in het onderzoek wordt gebracht. Dat voorkomt dubbel werk, werkt versnellend en komt de kwaliteit van de onderzoeksresultaten ten goede.

Stakeholders

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) is founding father van KIZO, dat sinds 1 januari 2013 volledig onafhankelijk is. Dat neemt niet weg dat alle belangenbehartigers naast PZO zoals CNV Zelfstandigen, FNV Zelfstandigen en Zelfstandigen in de Bouw een belangrijke graadmeter zijn. Aangezien zij gevoed worden vanuit hun leden die zich melden met vragen en problemen.

Daarnaast zoekt KIZO continu organisaties op om informatie te vergaren over reeds gedaan onderzoek of praktijkvoorbeelden van zelfstandig werkenden bij een veelheid aan stakeholders, zoals de stichtingen, departementen, onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen, universiteiten en commerciële partijen.

De behoefte aan informatie neemt echter dusdanig toe dat KIZO met de beschikbare middelen en mogelijkheden niet alle ontwikkelingen op eigen kracht kan onderzoeken. Daarom gaat zij in verbinding met commerciële partijen op zoek naar het strategische belang van de zelfstandig werkenden voor de profit -en non-profit sector vanuit de wetenschappelijke objectiviteit.

Gids

Moving forward
“Het  inventariseren van wat reeds onderzocht is, zorgt voor een solide basis voor nieuw onderzoek. De gidsfunctie brengt bestaande onderzoeken bij elkaar, zodat de basis literatuuronderzoek minder tijd kost

Een samen te stellen database met verzamelde onderzoeken van de afgelopen tien jaar, georganiseerd op onderwerp, zorgt voor een evenwicht tussen nieuw onderzoek en een maximale kennisdeling. Hiermee krijgt men snel overzicht van bestaande onderzoeksresultaten en kan dubbel onderzoek worden voorkomen.

KIZO partners hebben toegang tot de verzamelde onderzoeken.

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen