Kennis voor Kennis

Onderzoeksplatform ECHTZZP

Met het onderzoeksplatform ECHTZZP zal de representatieve kennis over de nieuwe manier van werken verder toenemen.De doelstelling is om een groep te organiseren tussen de 5.000 en 10.000 zelfstandig werkenden die met elkaar representatief moet zijn voor de diversiteit van de zelfstandig werkenden. De ambitie is hier groot en naar ons weten nog niet in deze vorm beproefd.

Onderzoeksplatform ECHTZZPKennis delen, praktijk vinden

In de vorm van een online onderzoeksplatform wordt deze brede laag van zelfstandige ondernemers georganiseerd. Deze komen tot stand door intensieve samenwerking van KIZO met organisaties uit het bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijk middenveld die zich actief richten op aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. Het onderzoeksplatform ECHTZZP functioneert enerzijds als inspirerende kennis- en klankbordgroep en anderzijds wordt aan de groep maandelijks vragen voorgelegd over diverse onderwerpen. Wetenschappelijk onderzoek kan niet zonder de kennis van de werkelijke praktijk, met ECHTZZP streeft KIZO na kennis te delen samen met de zelfstandig ondernemer en vice versa.

Opzet en aanpak

Om een gefundeerde inschatting te maken van inzet en middelen is, in 2012 in opdracht van KIZO, de werkgroep Strategische Marketing op de Business Universiteit Nyenrode aan de slag gegaan met de volgende onderzoeksvragen:
– Hoe bereiken we zoveel mogelijk organisaties;
– Hoe organiseren we de betrokken groepen;
– Hoe houden we de individuen betrokken om mee te blijven werken.

Het Hoofdbedrijfschap Ambachten en PZO hebben een actieve rol gespeeld in dit vooronderzoek. Mede uit de bovengenoemde opdracht zijn de volgende algemene aandachtspunten voortgekomen:
– Zorg voor voldoende inhoud, die kennis brengt;
– Stel daarna de vraag;
– Gebruik e-mail voor de vraag, eventueel een app voor kennis

De vertegenwoordiging van de groep van de ruim 800 duizend zelfstandige ondernemers is hiermee geborgd en de individuele statistische relevantie evenzo.

Onderzoekslijn

De alles overkoepelende onderzoeksvraag: Uitgaande van een arbeidsmarkt, die gedifferentieerd is naar vormen en juridische contexten, die toegankelijk moet zijn voor iedereen (inclusief) op basis van gelijkwaardigheid en die eigen sociaal economische paradigma’s kent,  waar verschillen van betekenis zijn en iedereen gedefinieerd kan worden als “werkende” [1] , welke discriminerende paradigma’s  en inzichten moeten dan bloot gelegd worden om voorgaande doelstellingen te realiseren.

De methode van onderzoek is gebaseerd op 1) de directe inbreng van de groep zelfstandige professionals  (ECHTZZP), 2) een wetenschappelijke inbreng, beiden in confrontatie met 3) de context waarin de zelfstandige professional zich bevindt. Drie elementen die elkaar moeten bevragen om tot een ‘onafhankelijk’ oordeel en rapportage te kunnen komen. Een triadische structuur[2].

Uitgewerkt in 6 onderzoeksgebieden die 1) een bijdrage moeten leveren om antwoorden te vinden op de hoofdvraag en die 2) voor de doelgroep zelf inzichten verschaft waar zij in de dagelijkse praktijk nut bij heeft.

  1. Hoe is de toegang tot de markt georganiseerd;
  2. Nut, noodzaak en toegang tot opleiding in een (vak)kennis gedreven economie en het eigen carrièrepad daarbinnen;
  3. Bedrijfsvoering vraagstukken en financieel economische aspecten;
  4. Inzichten in de werk privé balans;
  5. Hoe werkt zelfstandigheid en samenwerken samen;
  6. Welke drijvende krachten[3] o.a. technologische ontwikkelingen zullen deze werkelijkheid gaan beheersen.

Ook deze vragen hebben uiteraard weer deelvragen en aspectgebieden. Het is ondoenlijk en ook niet noodzakelijk om al deze deelvragen nu te stellen. In een context die permanent in beweging zal zijn, zullen de vragen ook permanent veranderen. Wat wel van belang is en dan komen wij tot de kern van het onderzoek en de werkwijze van ECHTZZP, is dat zij die in die context werken invloed kunnen uitoefenen op de vraagstellingen en mogelijke antwoorden. Niet over maar met degene waar het over gaat.

 


[1] AWVN 2012 Congresthema

[2] Simmel, Triadische structuren

[3] Lynda Gratton The Shift

Onderzoekspartners van KIZO

Vertegenwoordigende partners

ZZP Servicedesk

MKB Servicedesk

European Forum of Independent Professionals

FNV Zelfstandigen